Psychologie

6.3 Myšlení

Myšlení můžeme definovat jako psychickou (vnitřní) manipulaci se symboly nebo znaky, s představami i vjemy, jež nám umožňuje analyzovat vztahy mezi jevy a na základě toho předpovídat jevy, jež nastanou, případně účelně jednat. Lze...

6.2 Představivost (imaginace)

Představou rozumíme psychický jev blízký vjemu. Je to obraz předmětu, který není přítomen, pokud vůbec existuje či existoval. Slovu „předmět“ nutno rozumět velmi široce. Představit si můžeme nejen jablko, psa, vůni kadidla či tvář...

6. Poznávací procesy

6.1 Vnímání (percepce)Nejpřirozenější „vstupní branou“ do psychologie je nauka o vnímání, proto jsme také ve druhékapitole uvedli zrakový vjem jako prototyp psychického jevu. Vjem lze předběžně (a jak brzy uvidíme, problematicky!) definovat jako psychický...

Díl 2. Základní pojmy psychologické deskripce

Na následujících stránkách začínáme v jistém smyslu „od Adama“. Máme pro to dobré důvody. Současný styl uvádění do psychologie je silně poznamenán behavioristickou, u nás navíc pseudomarxistickou tradicí. Obě tyto tradice podcenily psychické jevy...

5.3. Psychologie náboženství a teologie

Psychologie a teologie určitého náboženství mají do značné míry společný předmět, jímž jsou například posvátné texty a rituály, náboženský život jedince i skupiny, prožívání a jednání ve vztahu k morálním problémům, zejména pak psychologicky...

5.2. Psychologie náboženství jako součást psychologie

Psychologie náboženství bývá považována za aplikovanou psychologickou disciplínu, na rozdíl od základních oborů, jako je obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, sociální a fyziologická psychologie. Tradiční schematické odlišování základních a aplikovaných oborů v rámci...

Kapitola 4. Historická perspektiva psychologie náboženství

Historický vývoj psychologie náboženství je třeba chápat v nejužší souvislosti jednak s vývojem moderní vědy, speciálně psychologie (a ovšem také filosofie vědy), jednak s vývojem náboženství, chápaného jako součást celé kultury; teologie se nám...

3.2. Náboženství a spiritualita jako předmět psychologie

Psychologii jsme vymezili (2.1.) jako vědní obor zabývající se psychickými jevy a jejich souvislostmi, tj. podmínkami jejich výskytu a kvality a jejich vnějšími projevy. Z toho plyne i vymezení psychologie náboženství. V centru pozornosti...

Kapitola 3. Náboženství v psychologické perspektivě

3.1. Obecné definice náboženstvíUvážíme-li, jak je náboženství již na první pohled a zamyšlení rozmanité a historicky proměnlivé, jak různé jsou jeho projevy v různých kulturách, v různě uspořádaných společnostech, ale i u lidí různého...