Psychologie

3.2.3. Řekni, jak trávíš volný čas…

Mladý člověk usiluje o poznání světa a života, snaží ase ho aktivně zmocnit, vyzkoušet si různé činnosti, ověřit si své schopnosti,rozvíjet dovednosti i další předpoklady pro vstup do různých životních oblastí.Tento rozsah vrcholí asi...

Rozlišujeme čtyři základní druhy lidského učení:

1)Učení poznatkům z jednotlivých vědních oborů či oblastí praxe, osvojování vědomostí a informací.2)Senzomotorické učení(smyslově-pohybové), které rozvíjí názorné poznávání a pohybové stránky činností, senzomotorické dovednosti.3)Učení intelektovým činnostem – jde o učení se metodám řešení problémů,...

3.2.1. K pojmu činnost v psychologii

Základními druhy lidských činností jsou hra, učební činnost, práce a činnosti ve volném čase.Hry zpravidla nesledují žádný určitý účel.Obsahem hry je radost z činnosti, z toho, že si hraju.Dítě se učí zvládat různé dovednosti,...

Za čtvrté:

– dospívající mládež telefonuje.Souvisí to s tajemným poutem, které je k sobě váže a nutí, aby jedli všichni stejné pokrmy, aby chodili v tlupách, stáli v hloučcích a udržovali mezi sebou neustále spojení.V jednotě...

3.1.1. Periodizace vývoje lidského jedince

Vývoj představuje změnu, při které jedinec získává nové vlastnosti (dosavadní si může ponechat, ale některé může i ztratit), stává se složitějším uvnitř(vztahy mezi jeho částmi) i navenek (vztahy s okolím), stává se méně závislým...

3.1.2. Složitosti dospívání

Dospívání (puberta a adolescence) trefně charakterizuje tento text: „Upřímně řečeno, neznám odpověď na problémy dospívání.Dá se říct asi jen jediné, a to :setrvejte při zdravém rozumu a modlete se asi tak, jako byste se...

3.Osobnost a její poznávání

3.1. Předpoklady a možnosti vývoje člověka V běžných mezilidských vztazích, na každém kroku narážíme na různé odlišnosti mezi dětmi, dospívajícími i dospělými.Jak vznikly, co sehrálo důležitou roli?Jak to, že někdo je kooperativní více než...

PSYCHOLOGIE – KOMPLETNÍ OBSAH

PSYCHOLOGIE – OBSAH Díl 3. Základní přístupy psychologického výkladu 9.4. Integrita Já 9.3. Kontinuita Já 9.2. Psychické Já a ne-Já Kapitola 9. Jáství 8.3 Pozornost 8.2. Realizační stadium volního procesu Kapitola 8 Vůle Kapitola...