Psychologie

Díl 3. Základní přístupy psychologického výkladu

V tomto dílu probereme základní přístupy psychologického výkladu, tak jak jsou dány zaměřením na různé okruhy psychických jevů, jejich determinace a jejich vnějších projevů. Volíme přitom přirozeně přednostně látku, která má užší vztah k...

9.3. Kontinuita Já

Prožívám jako samozřejmé, že jsem tatáž osoba, kterou jsem byl včera (ale vlastně už při narození či při početí!?), a zároveň tatáž osoba, kterou budu zítra i ve vzdálenější budoucnosti, až do okamžiku smrti....

9.4. Integrita Já

Pro duševně zdravého člověka v bdělém stavu je prožitkově samozřejmé, že jeho psychika tvoří víceméně harmonický, jednotný celek. Běžně si neuvědomujeme, že tento celek je konstrukcí vybudovanou v prvních letech života a že není...

9.2. Psychické Já a ne-Já

Podobně jako o hranicích svého těla, o jeho schématu i o představě jeho centra a periferie, uvažujeme běžně i o své psychice, o uspořádání svého „vnitřního světa“, vlastního nitra, tak jak se jeví naší...

Kapitola 9. Jáství

Zájmeno „já“ hraje v psychologii (podobně jako ve filosofii) zvláštní roli. V různých teoriích osobnosti se objevuje pojem Já, označený tímto zájmenem ve zpodstatnělé podobě. Tento pojem mívá centrální význam, Já bývá chápáno jako...

8.3 Pozornost

S vůlí úzce souvisí pozornost. Je to zvláštní psychický jev (akt) doprovázející jiné jevy a procesy při dobře známé činnosti zvané pozorování (samozřejmě včetně pozorování introspektivního). Pozornost znamená výběr: z představ, citů, myšlenek, především...

8.2. Realizační stadium volního procesu

Realizační stadium nastupuje, když padne rozhodnutí a přání vyústí ve snahu doprovázenou vědomým záměrem (úmyslem). Tato fáze je někdy klidná a jednoduchá i po těžkém rozhodování. Jako kdybychom vložili do kybernetického stroje určitý program:...

Kapitola 8 Vůle

Introspekcí snadno identifikujeme různá přání, od těch nejživočišnějších, jako je přání najíst se, máme-li hlad, až po nejduchovnější, jako pokleknout a povznést mysl k vděčné oslavě Nejvyššího. Přání přechází plynule ve snahu o jeho...

Kapitola 7. Cítění

City jsou psychické jevy, jež mají v psychologii náboženství význam zcela ústřední, bývá v nich dokonce spatřována podstata náboženství (viz 3.1.). K pojmu cit: Slovo cit má v běžné češtině jasný význam, dobře použitelný...

6.4 Paměť

V obrazném smyslu můžeme mluvit o paměti u každého organismu, který se dokáže učit, to znamená měnit své chování na základě zkušenosti, například vyhledávat místa, kde se v minulosti vyskytovala potrava a vyhýbat se...