Psychologie

Psychický jev

ð Jsou funkcí mozku, mozek je jejich orgánem. (Ovlivníme – li mozek npř. Nedostatkem kyslíku nebo drogou, mění se průběh řady psychických jevů.) Lidská psychika ð Se sformovala ve společnosti (Základní biologická potřeba –...

Většinou mají přechodný charakter:

Psychopatie– podivínské chování– nepřizpůsobivé chování– nápadné chování– výbuchy hněvu a násilíOligofrenie – slabomyslnostSouvislosti duševního zdraví a duševních poruch s duševní hygienou přímo plynou z jejího vymezení :Psychohygiena (duševní hygiena) se zabývá podporou a rozvojem...

3.3.5 Člověk v náročné životní situaci

Každá z uvedených technik může mít různou společenskou i psychohygienickou hodnotu, může být tzv.normálním (adaptivním) vyrovnáním se se zátěží (kompenzace: neúspěchy v matematice kompenzuji dobrými výsledky ve studiu historie či jazyků) nebo reakcí patologickou...

Duševní porucha

– vyjadřuje změnu některých psychických jevů, která se projevuje v chování a znesnadňuje interakci člověka s jeho sociálním okolím. psychózy, neurózy, psychpatie a eligofrenie.Psychózy jsou hluboké neuropsychické poruchy, které vážně narušují osobnost. Mohou být...

Co říci na závěr?

„Byla to skvělá myšlenka: nenesete odpovědnost za to, že nedosáhnete toho, co si ostatní lidé myslí, že byste měli dosáhnout. Nejsem povinen být takový, jaký bych podle nich měl být. Je to jejich omyl,...

Rysy osobnosti

– psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem prožívání, chování a jednání. Pro každého člověka jsou rysy a jejich souhrn příznačnou a navíc relativně stálou charakteristikou. Často je vyjadřujeme protikladně, např.:extraverze x introverze (otevřenost...

3.3.1. Motivace

Každé chování či jednání člověka je motivováno.Motivací rozumíme souhrn činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, nebo naopak utlumuje a brzdí.Motiv je pohnutkou, příčinou činnosti a jednání člověka.Motiv má cíl, směr, intenzitu, trvalost.Mezi základní motivy...

3.3.2. Schopnosti a rysy osobnosti

3.3.2. Schopnosti a rysy osobnosti Schopnosti jsou psychické vlastnosti, které umožňují člověku naučit se určitým činnostem a vykonávat je. (numerické schopnosti, hudební nadání, talent na jazyky, schopnost abstraktního myšlení, prostorová představivost). Vrozeným předpokladem jsou...

Metoda učení.

· lépe se učíme to, čemu dobře rozumíme a kde jsme pochopili vztahy, souvislosti.Znamená to vybrat a uspořádat nejdůležitější poznatky, případně vypsat, doložit příklady, případně doplnit je o další důležité souvislosti.· není-li nám přesto...