Psychologie

5.4.1 Sociální poznávání

Z vnější stránky projevů člověka není možné jednoznačně jejich vnitřní zdroje. Širší kontext, určitý rámec, v němž se pohybujeme, je významný pro vzájemné poznání. Zdánlivě nejednodušší způsob, jak se o druhém něco dozvědět, je...

5.4 Vztahy mezi lidmi

aneb S kým mám tu čest ? 5.4.1 Sociální interakce Vztahy mezi lidmi jsou různého druhu – rozlišujeme vztahy společenské a vztahy osobní, mezilidské. Mezilidské vztahy jsou tou oblastí společenských vztahů, v níž vystupuje...

1. řešení (vyřešení) problému :

Je to taková situace, v níž se účastníci konfliktu snaží hovořit o problému, aniž by se navzájem obviňovali nebo napadali. Vědí o existenci nedorozumění a hledají jak je řešit, volí ten způsob řešení, který...

5.3.1 Konflikt je když . . .

Konflikt – rozpor, neshoda, nedorozumění, spor, rozdílný názor, někdy problém či hádka. Ve vztahu k prožívání bývá spojováno s něčím spíše nepříjemným – rozčilení, napětí, úzkost, strach, pocit viny nebo křivdy, zlost, agrese, jen...

5.3.2 Zvládání konfliktu

Konfliktní situace má prvky :ð obsahovéð věcnéð racionálníð emociálníð iracionální Nejistota, obava, strach a intenzivní prožívání vůbec posilují iracionální složku konfliktu, ale nelze je z něho vyloučit. Lze s nimi „pracovat“ a využít je...

5.1.2 Sociální učení

Socializační působení se uskutečňuje prostřednictvím procesů sociálního učení v několika formách. Za obecné mechanismy sociálního učení považujeme :ð asociaci (podmiňování), ð posilování (zpevňování) ð observaci (odezírání)Rozlišujeme :ð anticipaci (očekávání)ð nápodobu a identifikaci (ztotožnění)ð autoregulace...

5.2 Komunikace

aneb Jak si nejlépe porozumět ? Rozeznáváme tři základní typy sociální komunikace : ð meziosobní – přirozená pro všechny typy komunikaceð skupinová – složitější komunikační sítěð masová – hromadná prostřednictvím tisku, televize, rozhlasu. Meziosobní...

Jednocestná komunikace :

Vzájemné porozumění v této situaci usnadnilo, když verbální komunikace byla jednoduchá, přesná, jasná, realizovaná slovy, kterým dobře rozuměli všichni. Jak moc důležité je vyslechnout informaci z více stran, podívat se na věc z různých...

5.1.1 Začleňování člověka do společnosti

Významné místo v sociální determinaci vývoje jedince zaujímá socializace. jde o proces začleňování jedince do společnosti. ð novorozeně – člověk jako kulturní bytostJe to nesmírně významná proměna, znamenající přechod z říše lidské kultury a...